SAĞLIK KURULUŞUMUZ 
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN İLGİLİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE RUHSAT VE ÇALIŞMA BELGESİ 
ALARAK HİZMET VERMEKTEDİR.. İLGİLİ GENELDE YAZIMIZIN SONUNDA MEVCUTTUR.
ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI ODAKLI ÇALIŞMAYI PRENSİP HALİNE GETİREN SİFA SAĞLIK 2015 YILINDAN 
İTİBAREN ATAŞEHİR DE HALKIMIZA HİMET VERMEKTEDİR.
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:BI00TSH0150008/6091

Konu: Sağlık Kabinlerinin

            Açılışı ve İşleyişi Hk.Genelge                                                  25.03.1997-6091

 

.........................VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE 1997-3

 

Bakanlığımıza intikal eden yazılı görüş taleplerinden, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve diğer kanun hükümlerine göre mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) hangi usul ve esaslar çerçevesinde sağlık kabini açıp işletebilecekleri ile ilgili  olarak aşağıda yer alan husus ve düzenlemelerin belirtilmesinde gerek görülmüştür. 

1. Danıştay istişari kararları, 1219 sayılı Kanun, 6238 sayılı kanun sair özel kanunlar hükümlerine göre mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip olup bu hak ve yetkiyi kullanmak isteyen ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar)tek başlarına veya yalnızca söz konusu hak ve yetkiye sahip meslektaşları ile ortaklık halinde sağlık kabini açabilirler.Ebe, hemşire ve sağlık memurlarından bir üst eğitim görerek tıbbi teknolog ve benzeri diğer unvanları alanların sağlık kabini açmak suretiyle mesleklerini serbest olarak icra edebilmelerinde,yalnızca ebelik hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki ilk eğitimleri ve bu eğitimin kendilerine tanıdığı mesleki hak ve yetkiler dikkate alınır.

2. Birinci maddede belirtilen hak ve yetkiyi kullanmak isteyen kamu personeli ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar), tıpkı hekimler gibi, 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde hareket edilmek kaydı ile , sağlık kabini açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilirler.

3. Yukarıdaki 2. inci maddede belirtilen kamu personeli ebe, hemşire ve sağlık memurlarından (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlarından) mesleğini ortaklık halinde icra etmek isteyenler olur ise ,bunların 657 sayılı kanuna tabi “Devlet memuru” statüsünde olanlarının durumlarının 657 sayılı Kanunun 28. inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. (Bu husus ile ilgili olarak Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 29.11.1996 tarih ve 9243/4361 sayılı görüşü Ek-7’de sunulmuştur.)

4. Sağlık kabini açmak suretiyle mesleğini serbest olarak icra etmek isteyen kamu personeli ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar), ancak görev yaptıkları kamu kuruluşunun bulunduğu belediye, belde veya köy veyahut ikamet etmesine yetkili amir tarafından izin verilen yerleşim yeri sınırları içerisinde, tek başlarına veya yalnızca söz konusu hak veya yetkiye sahip meslektaşları ile ortaklık halinde, sağlık kabini açabilirler.

5. Ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tarafından mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere sağlık kabini açmak için yapılan başvuru, açılma izni düzenlenmesi işlemleri ile işleyiş ve denetim ile ilgili usul ve esaslar belirtilmiştir.

A.Sağlık kabini açmak için başvuru, sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip meslek mensubu tarafından İl Sağlık Müdürlüğünce başkaca ek ve farklı bir düzenleme getirilmemiş ise İl Sağlık Müdürlüğüne, sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı aracılığı ile yapılır. Sağlık kabini açmak için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:

 1. Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi,
 2. Sağlık kabini açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait),
 3. Noter onaylı nüfus kağıdı örneği,
 4. 4 adet vesikalık fotoğraf,
 5. İkametgah belgesi,
 6. Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge,
 7. Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge,
 8. Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi,
 9. Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi (Ek-4’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinden oluşturulacaktır.)
 10. Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi (Ek-5’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Sunulabilecek Hizmetler Listesinden oluşturulacaktır.)
 11. Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,
 12. Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe,hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler,
 13. Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe.

B. Sağlık kabininin ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tarafından ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda, yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde sayılan başvuru belgeleri söz konusu her bir ebe, hemşire ve sağlık memuru için ayrı ayrı istenir. Ancak, bu belgeler sağlık kabini adına düzenlenen tek bir dosyada birleştirilir.

C. Başvurunun değerlendirilmesine yönelik işlemler istenilen belgeleri tamamlanmış başvuru dosyasının İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettiği tarihi takiben 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru sahibi veya ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda, bütün sahiplerin imzasını içeren dilekçede mesul müdür olması teklif edilen ortak adına açılacak sağlık kabininin işletilmesinin uygun olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş (örneği Ek-1’de yer alan) Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi verilir. Sağlık kabininin ortaklık halinde açılmak istenmesi halinde ayrıca, Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesine ek olarak başvuruda bütün ortakların imzasını içeren dilekçede mesul müdür olması teklif edilen ortağa işyeri mesul müdürü unvanı verilerek, bu kişi adına (örneği Ek-2’de yer alan) Sağlık Kabini Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir. Bu belgenin veya belgelerin dışında, sağlık kabininde mesleğini serbest olarak icra edecek başvuru sahibine ve ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda ise bütün ortaklar adına ayrı ayrı olmak üzere (örneği Ek-3’de yer alan) Çalışma Uygunluk Belgesi düzenlenir. Mesul müdürün sorumluluğu, diğer ortakların sundukları sağlık hizmetlerinin dışındaki, sağlık kabininin işleyişi ile ilgili mevzuatta belirtilen bütün hususlar ile doğrudan kendisinin sunduğu sağlık hizmeti ile ilgili hususları kapsar.

D. İşyeri sahipleri tarafından sağlık kabininin faaliyetine son verilmek istenmesi halinde, söz konusu talebin İl Sağlık Müdürlüğüne bir işgünü öncesinde ilgili Sağlık Ocağı aracılığı ile işyeri sahipleri tarafından dilekçe ve ekinde söz konusu sağlık kabini için düzenlenmiş Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi, Çalışma Uygunluk Belgesi veya Belgeleri varise Sağlık Kabini Mesul Müdürlük Belgesi’nin asılları ile birlikte bildirimde bulunulması zorunludur.

E. Ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) sağlık mevzuatında yer alan genel hükümler gereğince, birden fazla sağlık kabini açarak mesleklerini serbest olarak icra edemezler. Yine aynı mevzuat hükümleri gereğince, mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personelinin bizzat başkaca bir işyeri açmak suretiyle her türlü ticaret yapması yasaktır.

F. Sağlık kabini ebe, hemşire ve sağlık memurunun (toplum sağlığı bölümünden mezun olanın) tek başına yada sayılan sağlık personelinin ortaklık halinde açabileceği bir özel sağlık kuruluşudur. Sağlık kabinlerinde sağlık hizmeti sunmak üzere, sağlık kabini sahibi veya sahipleri dışında başkaca sağlık personeli çalıştırılamaz. Sağlık kabinlerinde, sağlık kabininin sahibi veya ortaklık halinde açılmış olması durumunda sağlık kabininin sahiplerinden en az birisinin bulunmadığı sürelerde, her ne gerekçe ile olursa olsun, sağlık hizmeti sunulamaz.

G. Sağlık kabinlerinde, sağlık kabini sahibi veya sahiplerince hekim tarafından tanımlanmamış uygulamalar ile ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) meslek kanunlarında belirtilmiş olan yetkilerin dışında uygulamalarda bulunulamaz. Sağlık kabinlerinde sunulabilecek hizmetler Ek-5’te yer alan listede belirtilmiştir.

H. Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) meslek kanunlarında belirtilmiş olan yetkileri çerçevesinde kişilere yönelik olarak sunacakları evde bakım hizmetleri ile ilgili mesleğin serbest olarak icrası kapsamında yer aldığından, bu tür hizmetlerin de, hizmeti sunan sağlık personelinin işlettiği sağlık kabini aracılığı ile sunulması esastır. Söz konusu hizmetler de, sağlık kabininde sunulan diğer hizmetler gibi, bu Genelgede belirtilen kayıt ve diğer hükümlere tabi tutulur.

I. Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve yapılan her türlü uygulamanın, en geç uygulamayı takiben, işleneceği protokol defterinin bulundurulması zorunludur. Adli özellik arzeden her türlü müdahalenin en yakın kolluk kuvveti birimine bildirilmesi zorunludur. Protokol defterinde; müdahale yapılan kişinin adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, açık adresi, yapılan müdahaleye kimin karar verdiği ve karar veren kişinin adı, soyadı, düzenlediği belgeye ait bilgiler ile yapılan müdahalenin tarihi, kapsamı ve önerilenler yer almak zorundadır.

J. Sağlık kabinlerinde, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimler ve bu denetimlerde kullanılan teftiş defterleri saklı kalmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve yapılacak denetim sonuçlarının işleneceği denetim defterinin bulundurulması zorunludur.

K. Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmiş bütün belgelerin görünür bir yerde asılı olarak bulundurulması zorunludur.

L. Sağlık kabini sahibine veya ortaklık halinde açılması durumunda bütün ortaklara ait diploma asıllarının görünür bir yerde asılı olarak bulundurulması zorunludur.

M. Sağlık kabinlerinde başvuru sırasında beyan edilen tıbbi malzemenin haricinde başkaca tıbbi malzeme bulundurulamaz. Sağlık kabinlerinde verileceği başvuru sırasında beyan edilen hizmetlerin dışında başkaca bir hizmet sunulamaz.Her iki hususta bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığında bunun söz konusu sağlık kabini sahibi veya sahipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi ve izin alınması zorunludur. Sağlık kabinlerinde bulundurulabilecek tıbbi malzemeler Ek-4’de ve sunulabilecek hizmetler Ek-5’de yer alan Liste’de belirtilmiştir.

N. Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğünün (Bakanlık tarafından öneri olarak hazırlanan ve Ek-6’da yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek İlaçlar Listesi’ni ve yörenin koşullarını dikkate alarak) listesini ve miktarlarını belirleyeceği ve Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) meslek kanunlarında belirtilmiş olan yetkiler çerçevesinde yalnızca yaptıkları müdahaleye bağlı olarak ortaya çıkabilecek acil durumlarda kullanılmak amacıyla, acil ilaçların eksiksiz olarak bulundurulması zorunludur. İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenen listede yer alan ilaçların dışında başkaca bir ilaç, aşı, serum ve benzeri ürünlerin sağlık kabinlerinde bulundurulması ve satılması yasaktır. Sağlık kabinlerinde bulundurulacak ilaçlar sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerinin bağlı olduğu sağlık ocağı hekimince düzenlenecek reçete karşılığı eczanelerden temin edilir. Bu amaçla düzenlenmiş reçeteler sağlık kabininde saklanır ve bu ilaçların kullanımına yönelik bilgiler protokol defterine işlenir.

O. Sağlık kabinlerine ait binanın dış cephesinde yer almak üzere kullanılabilecek olan tabelalarda aşağıdaki hususlara uyulur.

 1. Tabelada, işyerinin adı “..............Sağlık Kabini” olarak yer alır. İşyerine bunun dışında unvan verilemez.
 2. Tabelada, sağlık kabininin sahibinin veya sahiplerin unvanları ve isimleri yer alabilir.
 3. Tabelada yukarıda (a) ve (b) bendlerinde yer alan bilgiler dışında başkaca bir bilgi veya işaret yer alamaz.
 4. Tabelada en çok iki renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalar ile tabelaları süslemek yasaktır.

P. Sağlık kabinlerine ait binanın dış cephesinde yer alacak ve standardı yukarda belirtilen tabelaların dışında, bina dış cephesinde her ne amaçla olursa olsun, başkaca yazı ve işaret yer alamaz.

R. Sağlık kabinleri başkaca bir ticari kuruluş içerisinde veya bünyesinde yer alamaz. Bu yüzden, sağlık kabinlerinin faaliyet gösterdikleri mekan müstakil bir birim olmalıdır.

S. Sağlık kabinlerinde birbirinden ayrılmış hasta bekleme veya kabul bölümü ile ebe, hemşire ve sağlık memurunun (toplum sağlığı bölümünden mezun olanların) hataya yönelik müdahalelerini gerçekleştirecekleri tedavi bölümü yer alır.

T-Sağlık kabini sahibi veya sahipleri yukarıda sayılanlar dışında kalan ve mevzuatta yeralan genel hükümler çerçevesinde sağlık kabininin bağlı bulunduğu il Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği diğer ek düzenlemelere uymakla zorunludur.İl Sağlık Müdürlükleri, ilin şartlarını dikkate alarak genel sağlığın ve hizmet kullanıcıların haklarının korunması amacıyla, bu Genelge’de yeralmayan , asgari fiyat tarifesi ve benzeri diğer düzenlemeleri 1593 sayılı Kanun hükümlerine göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirler ve ilgililere tebliğ ederler.

U-Sağlık kabinlerinin olağan denetimleri İl Sağlık Müdürlüğünce veya İl sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Sağlık Ocaklarınca yılda en az üç kez yapılır.Denetim sonuçları denetim defterine denetimi yapan yetkili veya yetkililer tarafından düzenli olarak işlenir.Denetimde tesbit edilen eksikliklerin tamamlanması için uygun bir süre tanınır.Tanınan süre sonunda eksikliklerin giderilmediğinin tesbiti halinde, söz konusu sağlık kabini Valilik Onayı ile süreli veya süresiz olarak kapatılır.

6.İl Sağlık Müdürlükleri, yürütülen hizmetlerin verimliliğini ve etkililiğini artırmak amacıyla ilin şartlarını dikkate alarak,bu Genelge’de tanımlanan başvuru ve açılma izni düzenlemeye yetkili mercilerin yetkilerini, İl Onayında sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle astlarına devredebilirler.Yetki devri, yetkisini devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

7.Bu Genelge’nin yayımlandığı tarihten itibaren açılacak bütün sağlık kabinleri ile faaliyet gösteren sağlık kabinlerinin bu Genelge hükümlerine uygun olması esastır.Ancak, bu Genelge’nin yayımlandığı tarihten önce faaliyete geçmiş olan sağlık kabinlerine bu Genelge hükümlerine göre düzenleme yapılabilmesi amacıyla, Genelge’nin sağlık kabini sahibi veya sahiblerinden en az birisine yazılı veya sözlü tebliği tarihinden itibaren, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 (üç) ay süre tanınır.Bu süre sonunda genelge hükümlerine uygun hale getirilmeyen sağlık kabinleri Valilik Onayı alınarak kapatılır.Bu Genelge’de tanımlanan sağlık kabini açma yetkisine sahip olmayan sağlık memurlarının (toplum sağlığı bölümünden mezun olmamış) açmış oldukları ve işlettikleri sağlık kabinlerinin faaliyetine durumun kendilerine yazılı olarak tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde son verilir.

Genelge’nin ilgili bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile meslek mensuplarına tebliği ile genel sağlığın ve hizmet kullanıcıların haklarının korunması amacıyla Genelge’de yer alan düzenlemelerin ilgili yetkililerce hassasiyetle yerine getirilmesi veya getirilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Dr. Aytun ÇIRAY

Müsteşar

Bakan a.

 

 

 

DAĞITIM

A Planı

 

EKLER:

EK-1:Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi örneği

EK-2 Sağlık Kabini Mesul Müdürlük Belgesi örneği

EK-3 Çalışma Uygunluk Belgesi örneği

EK-4 Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesi

EK-5 Sağlık Kabinlerinde Sunulabilecek Hizmetler Listesi

EK-6 Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek İlaçlar Listesi

EK-7 Konu ile ilgili Bakanlık hukuki görüş yazısı

 

EK-1

T.C.

....................VALİLİĞİ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAĞLIK KABİNİ İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ

 

 

 

Fotoğraf

 

 

 

İŞYERİNİN

Adı                       :

Adresi                   :

 

İŞYERİ SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı        :

Ünvanı                 :

 

UYGUNLUK BELGESİ

Tarih                    :

Numarası    :

 

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen sağlık kabininin, işyeri sahibi (ve mesul müdür) olarak belirtilen sağlık personelinin sorumluluğunda faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.Bu belge 25.03.1997 tarih ve 6091 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesine istinaden düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

İmza ve mühür

 

EK-2

T.C.

VALİLİĞİ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

SAĞLIK KABİNİ MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

 

 

 

Fotoğraf

 

 

 

İŞYERİNİN

Adı                                   :

Adresi                               :

 

MESUL MÜDÜRÜN

Adı ve Soyadı         :

Ünvanı                             :

 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

Tarih                                :

Numarası                :

 

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen sağlık kabininde, mesul müdür olarak belirtilen sağlık personelinin faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge 25.03 1997 tarih ve 6091 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesine istinaden düzenlenmiştir.

 

 

İmza ve mühür

 

 

EK-3

T.C.

............VALİLİĞİ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

ÇALIŞMA UYGUNLUK BELGESİ

 

 

 

Fotoğraf

 

 

İŞYERİNİN

Adı                                   :

Adresi                               :

 

SAĞLIK PERSONELİNİN

Adı ve Soyadı                   :

Baba Adı                          :

Doğum Yeri ve Yılı :

Ünvanı                                                           :

Mezun Olduğu Okul          :

Diploma Tarih ve Numarası:

 

UYGUNLUK BELGESİ

Tarih                                :

Numarası                :

 

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen sağlık kabininde,işyeri sahibi olarak açık kimliği belirtilen sağlık personelinin çalışması İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.Bu belge 25.03 1997 tarih ve 6091 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesine istinaden düzenlenmiştir.

 

 

İmza ve mühür

 

EK-4

 

SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK

TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ

 

 

 

1.Pansuman Malzemeleri

                              -Antiseptik solüsyonlar,sargı bezi,(çeşitli), gazlı bez ,pamuk,flaster.

2.Cerrahi Aletler ve Malzemeler

                              -Pens (dişli ve dişsiz),

                              -Penset (dişli ve dişsiz)

                              -Portegü (çeşitli),

                              -Cerrahi iğne,

                              -Makas,

                              -Bistüri sapı,

                              -Bistüri bıçağı,

                              -Turnike,

                              -İpek iplik,

                              -Katküt, (çeşitli),

3.Kuru hava sterilizatörü

4.Tromel

5.Küçük buzdolabı

6.Kapaklı küvet (çeşitli boyda)

7.İlaç dolabı

8.Pansuman masası veya arabası

9.Paravan

10.Sünnet için kullanılacak malzemeler

11.Tansiyon aleti

12.Steteskop

13.Ambu cihazı

14.Oksijen tüpü ve maskesi

15.Tek kullanımlık enjektörler (çeşitli boyda)

16.Kulak lavajı için enjektör

17.Gebe steteskopu

18.Hemoglobinometre (yalnızca gebe izlem için)

19.Bebek tartısı ve boy ölçüm cihazı

20.Müdahale masası

 

 

EK-5

 

 

SAĞLIK KABİNLERİNDE SUNULABİLECEK

HİZMETLER LİSTESİ

 

 

1.Her türlü pansuman ve küçük cerrahi müdahale

2.Her türlü enjeksiyon (İ.M, İ.V, İ.Subkutan,, İ.Dermal)

3.Serum takılması

4.Sünnet

5.Kulak lavajı

6.Acil yardım uygulamaları

7.Gebelik testi

8.Hemoglobin ölçümü (Gebe izlemde kullanılmak üzere)

9.Gebe izlem

10.Bebek ve çocuk izlem

11.Doğum (Evde müdahale)

12.Evde hasta bakım hizmetleri

 

 

EK-6

 

SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK

İLAÇLAR LİSTESİ  (*)

 

1.Antiallerjik ilaçlar

2.Kortizon türevi ilaçlar (Antiallerjik amaçla kullanılmak üzere)

3.Adrenalin

4.Atropin

5.Analjezikler ( Ağrı kesiciler)

6.Lokal anestezikler

7.Metherjin

 

 

(*) İl Sağlık Müdürlüklerine öneri oluşturması amacıyla hazırlanmış bir listedir.Her İl Sağlık Müdürlüğü, ilin koşullarını dikkate alarak,kendi illerine özel listelerini belirlerler.

 

Not: Sağlık kabini açmaya yetkili kişi, listede yeralan ilk dört ilacı, yalnızca meslek kanunlarında belirtilmiş yetkiler çerçevesinde ve Genelge tanımlanan hizmetler kapsamındaki yaptıkları müdahaleye bağlı olarak ortaya çıkabilecek acil durumlarda kullanmak amacıyla bulundururlar, bu gibi durumların dışında doğrudan kullanamazlar.Listede yeralan son dört ilaç ise, yalnızca meslek kanunlarında belirtilmiş yetkiler çerçevesinde ve Genelge’de tanımlanan hizmetler kapsamında yaptıkları müdahalelerde doğrudan kullanılabilir.Belirtilen iki durum dışında, sağlık kabini açmaya yetkili kişilerin, her ne amaçla olursa olsun,hekim kararı (reçetesi) olmaksızın doğrudan kişilere (hastalara) ilaç ve benzeri tedavi araçları uygulamaları yasaktır.